Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH XÃ LIÊN BẢO

Địa chỉ: xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết
Điện thoại:  0228 6534588 – Email: thluongthevinhvb3@gmail.com