Tổ chức

1. Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Tuyết

2. Hiệu phó: Bà Vũ Thị Minh Phượng

3. Chủ tịch công đoàn: Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ

4. Tổng phụ trách: Ông Nguyễn Minh Hiền

5. Tổ trưởng 1,2,3 : Bà Phạm Thị Báu

6. Tổ trưởng 4,5: Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ

7. Tổ phó 1,2,3: Bà Nguyễn Thị Bích Điệp

8. Tổ phó 4,5: Bà Nguyễn Thị Thơ